REDNA SKUPŠČINA 2019

ZAPISNIK

redne skupščine ND Slovan, ki je bila v četrtek, 8.8.2019 ob 18.30 v sejni sobi Marjana Rožanca, Gortanova 21, Ljubljana

 

 1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine

Skupščino je v odsotnosti predsednika odprl podpredsednik ND Slovan gospod Gregor Tomc. Ker na skupščini (ob 18.30) ni bila prisotna več kot polovica članov ND Slovan z volilno pravico, je predlagal preložitev skupščine za 30 min. (24. člen Statuta).

Delo skupščine se je nadaljevalo ob 19.00. Podpredsednik Gregor Tomc  je nagovoril prisotne in predlagal skupščini člane komisij. Za delovno predsedstvo so predlagani: Tihomir Borenović (predsednik), Tadej Grmek (član) in Jaka Krajc (član), za verifikacijsko komisijo: Franc Krpič (predsednik), Jure Brezovec (član) in Marcel Rakovnik (član), za overitelja Jakob Jerančič in Jože Stanko ter za zapisnikarja Tadej Ferk.

Ker je letošnja skupščina obenem tudi volilna skupščina, kar pomeni, da bi morali poleg že izvoljenih komisij izvoliti še dve tričlanski komisiji (kandidacijsko in volilno), je podpredsednik predlagal, da delo teh dveh komisij opravi delovno predsedstvo (5. Člen Poslovnika o delu skupščine ND Slovan).

Predlog je bil dan na razpravo in glasovanje.

Sklep št. 1

Komisije se izglasujejo v takšni sestavi kot so predlagane.

Sklep je bil soglasno sprejet

 1. Poročilo verifikacijske komisije

Verifikacijska komisija preveri podpise in pooblastila, ki so jih prinesli posamezni člani ter poroča delovnemu predsedniku o prisotnosti na skupščini. Predsednik ugotovi, da je na skupščini prisotnih 38 članov z volilno pravico (v prilogi), priloženih pa je bilo tudi 16 veljavnih pooblastil (v prilogi). Delovni predsednik ugotovi, da je bila redna skupščina in obenem tudi volilna skupščina sklicana 1.8.2019, torej sedem dni pred skupščino, tako kot to zahteva Statut društva. Sklic skupščine je bil objavljen na spletni strani ND Slovan, na oglasni deski, prav tako pa so o sklicu skupščine bili obveščeni vsi zainteresirani starši in igralci ND Slovan. V vseh primerih so zainteresirani dobili potrebno gradivo (sklic skupščine, kandidacijske liste, program dela kandidata za predsednika ND Slovan in zapisnik prejšnje skupščine).

Gospod Bogdan pripomni, da bi morali biti kandidacijska in volilna komisija ustanovljeni ob sklicu skupščine oz. da bi morala biti dana možnost za kandidiranje za organe vodstva kluba vsem članom.

Predsedujoči odgovori, da bodo vse dobronamerne pripombe upoštevane in izpeljane pri naslednji volilni skupščini.

Predsedujoči prebere dnevni red ter da na razpravo in glasovanje.

Sklep št.2

Ker je na skupščini prisotno 38 članov (več kot 10) z volilno pravico, ki so s seboj prinesli še 16 veljavnih pooblastil članov, ki niso prisotni na skupščini, se lahko začne delo skupščine.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Delovni predsednik prebere dnevni red zasedanja skupščine in ga da na glasovanje.

Sklep št. 3

Sprejme se dnevni red, takšen kot je bil predlagan (v prilogi zapisnika).

Sklep je bil soglasno sprejet.

 1. Potrditev zapisnika skupščine z dne 21.6.2018

Predsedujoči je dal na glasovanje sprejetje zapisnika prejšnje skupščine, ki je bil objavljen na spletni strani ND Slovan.

 

Sklep št. 4

Potrdi se zapisnik prejšnje skupščine.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

 1. Poročilo o delu ND Slovan v letu 2018

Delovni predsednik najprej predstavi strokovno – tekmovalno poročilo v katerem poda podatke o številčnem stanju igralcev, ki so v tekmovalnem procesu, številu trenerjev, ki vodijo proces treniranja, navede lige v katerih so ekipe tekmovale in rezultate, ki so jih dosegli ter dejavnosti, ki so jih izvajali.

V administrativno-tehničnem poročilu poroča o aktivnosti, ki jih je ND Slovan izvajal na tem področju (vodenje tekmovanja, registracija igralcev, sodelovanje na razpisih, nabava športne opreme in rekvizitov, organizacija igralnih dni ONŠ, nabava opreme za pisarno, organizacija Slovanovega poletnega kampa, organizacija 41.  Mednarodnega mladinskega nogometnega turnirja, 20. Memoriala Marjana Rožanca, sodelovanje na turnirjih,…. .

V finančnem poročilu je podano finančno stanje v letu 2018. Podan pa je bil tudi pregled finančnih dogodkov  v letu 2018. Klub se financira pretežno iz vadnin, subvencij s strani MOL-a oddelka za šport, nekaj pa je tudi iz članarin, sponzorskih in donatorskih sredstev. Klub ima sedaj stabilno finančno stanje in posluje znotraj trenutnih finančnih možnosti.

Poročila so bila dana na razpravo in glasovanje.

 1. Kadič vpraša glede pravočasnosti najema dvoran za zimske treninge.

Predsedujoči: Takoj po prejetju rezultatov razpisa MOL-a, bomo kontaktirali SUAŠ in druge subjekte glede najema dvoran.

 1. Kadič konstatira, da je bil pomočnik trenerja Saša Marinković pomočnik le en mesec.
 2. Lalić konstatira, da ekipa U10 ni imela zimskega testiranja

 

Sklep št. 5

Sprejmejo se poročila o delu ND Slovan v letu 2018.

Za – 48  , Vzdržani – 6,  Proti – 0

 

 1. Poročilo nadzornega odbora

Zaradi odsotnosti predstavnika nadzornega odbora je njihovo mnenje o delu UO prebral predsedujoči (pisno poročilo v prilogi).

Poročilo NO je dano na razpravo in glasovanje.

Sklep št.6

Sprejme se poročilo NO.

Za – 47, Vzdržanih – 7, Proti – 0

 

 1. Razrešitev dosedanjega vodstva ND Slovan

Predsedujoči prebere sestavo dosedanjega vodstva in predlaga razrešitev. G. Adrović predlaga, da se glasuje o vseh trehodborih hkrati.

Sklep št. 7.

Sprejme se predlog, da se glasuje o vseh treh odborih hkrati.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Sklep št. 8

Razrešijo se člani NO, UO in disciplinskega sodišča.

Sklep je bil sprejet soglasno.

 

 

 

 1. Izvolitev novega vodstva ND Slovan

 

Predsedujoči prebere predloge za člane UO, NO in disciplinskega sodišča. Kandidat za predsednika ND Slovan mag. Ivan Simič predstavi program dela za obdobje 2019 – 2023, prestavi pa tudi kandidata za podpredsednika in ostale kandidate za člane UO. Vsi člani, ki niso bili prisotni na skupščini (Peter Lovšin, Dušan Mes in Aleš Hojs) so poslali soglasje. Gospod Adrović predlaga, da se glasuje o celotnem UO naenkrat. Predlog se da na glasovanje.

Za – 47, Vzdržani – 0, Proti – 7

 

Sklep št. 9

Sprejme se sklep, da se glasuje naenkrat o vseh članih UO.

 

Da se na glasovanje celoten seznam: mag. Ivan Simič (kandidat za predsednika), Peter Lovšin (kandidat za podpredsednika), mag. Dušan Mes (član), prof. dr. Marko Hočevar (član), Aleš Hojs dipl. inž. grad. (član), prof. dr. Gregor Tomc (član), Milan Božičevič Ježovnik (član). Za člane UO ne glasujejo predlagani kandidati.

Za – 43, Vzdržani – 7, Proti – 0

 

Sklep št. 10

Izglasuje se UO v sestavi v kateri je bil predlagan. Novi predsednik postane mag. Ivan Simič, podpredsednik Peter Lovšin, člani pa Dušan Mes, Marko Hočevar, Aleš Hojs, Gregor Tomc in Milan Božičevič Ježovnik.

 

Za člane NO so predlagani: Metod Gantar, Mitja Kadič in Rajko Žličar, svojo kandidaturo pa je pravočasno pisno oddal Bogdan Kopmajer. Ker nista bila prisotna, sta svoje soglasje za kandidaturo poslala Metod Gantar in Rajko Žličar, Mitja Kadič pa se je sam predstavil.

Ker so kandidati štirje, NO pa po statutu ima  3 člane, se je glasovalo za vsakega kandidata posebej. Upoštevani so samo glasovi ZA. Glasovanje je potekalo po abecednem redu kandidatov. Za člane NO ne glasujejo predlagani kandidati.

Metod Gantar je dobil 43 glasov, Mitja Kadič 44 glasov, Bogdan Kopmajer 11 glasov in Rajko Žličar 37 glasov.

 

Sklep št. 11

Člani NO so postali prvi trije kandidati, ki so dobili največ glasov: Metod Gantar, Mitja Kadič in Rajko Žličar

 

Za člane disciplinskega sodišča so predlagani: Erik Adrović, Dario Grmek in Milenko Miladić.  Odsotnega kandidata Milenka Miladića predstavi predsedujoči. Tudi v tem primeru se glasuje o vseh treh kandidatih skupaj. Predlagani kandidati ne glasujejo.

Za – 46, Vzdržani – 7, Proti – 0

 

Sklep št.12

Člani disciplinskega sodišča so: Erik Adrović, Dario Grmek in Milenko Miladić

 1. Nagovor novega predsednika
 2. Plan dela za leto 2019

Predsedujoči predlaga, da se 8. in 9. točka dnevnega reda obravnavata skupaj. Predlog je bil soglasno sprejet.

Novoizvoljeni predsednik mag. Ivan Simič se v svojem in imenu ostalih izvoljenih članov UO zahvali za izvolitev in zaupanje. Na kratko ponovi glavne smernice iz programa dela, ki ga je predstavil skupščini.

 

 1. Razno

Pod točko razno se oglasi g. Miha Kebe z nekaj svojimi mnenji in pripombami. Najprej čestita novoizvoljenemu vodstvu in jim zaželi dobro delo, kritično pa se ozre na dejstvo, da ni bilo govora o strokovnem delu in predstavljenemu kandidatu za vodjo stroke g. Kristjanu Markoviću. G. Kebe tudi pove,  da g. Marković ni prava oseba za funkcijo vodje strokovnega svet.  G. Adrović mu replicira in pove, da bi bilo zaželeno, da on sam in še številni drugi trenerji, bivši Slovanovi igralci, ki delujejo v drugih klubih, pokažejo pripadnost in s svojim delom pomagajo Slovanu.

Predsedujoči je pojasnil, da je ingerenca UO, da imenuje in razrešuje člane organov in komisij (med njih sodi tudi stroka), razen tistih, za katere je po statutu pristojna Skupščina.

Ker se nihče dodatno ni prijavil k razpravi, predsedujoči čestita vsem novoizvoljenim članom vodstva ND Slovan, jim zaželi uspešno delo in povabi k sodelovanju vse, ki bi v naslednjem štiriletnem obdobju lahko pomagali pri ustvarjanju boljših pogojev za delo v ND Slovan. Zahvali se tudi vsem prisotnim na skupščini na prisotnosti in sodelovanju.

Skupščina se zaključi ob 20.25.

Predsednik delovnega predsedstva:

Tihomir Borenović

……………………………………………………….

Overitelja:

Jakob Jerančič

………………………………………………………..

Jože Stanko

………………………………………………………….

Zapisnikar:

Tadej Ferk

………………………………………………………….

 

 

 

Spoštovani starši, igralci in ostali Slovanovci,

pošiljamo vam material za sklic redne skupščine, ki bo 8.8.2019 ob 18.30 v sejni sobi Marjana Rožanca. Ker je mandat sedanjemu vodstvu potekel, bo redna skupščina istočasno tudi volilna skupščina. Material za skupščino je objavljen na naši oglasni deski.

Vsi, ki ste podpisali pristopno in izjavo o obdelavi podatkov ter plačali članarino za leto 2019, imate glasovalno pravico na skupščini. Prav tako imate glasovalno pravico vsi aktivni polnoletni igralci ND Slovan.

 

Priloge:

 

Sklic skupščine

Seznam predlaganih kandidatov za organe ND Slovan

Program dela kandidata za predsednika ND Slovan mag. Ivana Simiča

Zapisnik skupščine iz leta 2018

 

Športni pozdrav,

 

Predsednik ND Slovan

Peter Lovšin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzorji

Naša himna
Sledi nam
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram